POS UMAG

PROJEKTI / POS UMAG

POS UMAG

Realizacija, Umag, 2013.

Koncepcijski objekt ‘meandrira’ po čestici formirajući na taj način dvije strane građevine i čestice – ulaznu i stražnju. Taj je dualitet ispraćen i u samom oblikovanju gdje jednostrešni krov pada uvjek prema stražnjoj strani otvarajući frontu prema povoljnijoj insolaciji J-I /J-Z, ali i u samoj organizaciji objekta koji je podjeljen u dva bloka (sjeverni i južni) svaki sa svojim ulazom i vertikalnom komunikacijom.

Ulična fronta zgrade rješena je formiranjem ulaznog prostornog sklopa koji se sastoji od pristupne skalinade i rampe, natkrivenih ulaza u stubišta i manje natkrivene tribine na sjevernom ulaznom bloku.

Dio sjevernog bloka je ‘izbušen’ u prizemlju upravo kako bi omogućio formiranje natkrivenog ulaza u zgradu i pješačku komunikaciju prema okolišu i stražnjem dijelu zgrade.

Cijeli je objekt podignut za 1m u odnosu na planiranu završnu kotu okolnog terena kako bi se osigurali kvalitetniji uvjeti življenja u stambenim prostorima prizemlja, te obzirom na slivno područje same lokacije za izgradnju zgrade. S ulične strane denivelacija je riješena ulaznim prostornim sklopom dok su sa stražnje strane formirani pokosi koji završavaju linijskim sjedenjem duž oboda zgrade.

Namjena građevine je isključivo stambena s 39 stamebnih jedinica koje se protežu kroz 3 etaže i mansardu. Na mansradi su smještene i dvije zajedničke terase, od kojih srednja povezuje dva bloka/stubišta zgrade, te su namjenjena društvenim aktivnostima stanara.